Návštěva mistra zvonaře

16.10. přijel do Brandlína zvonař Michal Votruba.

Zkontroloval konstrukci zvoničky, zda je vše tak, jak je potřeba k zavěšení zvonu.

Drobné připomínky budou opraveny v následujících dnech a pak již bude vše připraveno na slavnostní žehnání zvonu a zvoničce, které je naplánováno na 28. října 2020.

Stavba konstrukce zvoničky

V sobotu 3. října byla na zvoleném místě u památníku 1. a 2. světové války vztyčena konstrukce nové zvoničky.

Opracované dubové trámy byly upevněny a vzájemně pospojovány za četných porad a upřesnění.

V pondělí bude zvonička opatřena měděnou stříškou.

Začíná stavba dřevěné konstrukce zvoničky

Pod rukama Petra Popelínského začíná vznikat dřevěná konstrukce zvoničky.

I jednoduchá stavba potřebuje mistra a řadu pomocníků.

Dubové trámy jsou rozměřeny a nařezány, vydlabávají se otvory pro čepy, obrušují hrany, povrch je ohoblován a broušen, dřevo voní a vyniká krása dřeva.

V následujících dnech budou jednotlivé díly natřeny a na příští sobotu je naplánováno sesazení a vztyčení konstrukce.

Na svém místě pak bude čekat na zvon, který dřevěnou konstrukci změní ve zvoničku.

Veřejné setkání ke zvoničce

Setkání obyvatel a přátel Brandlína k postupu prací

Dne 29. května 2020 proběhla v kulturním sále v bývalé škole prezentace postupu prací na výstavbě zvoničky. Setkání zaháji a všechny přítomné přivítal Tomáš Antoň. Zprávu o postupu prací, financování a dalším harmonogramu přednesl Josef Holub. Z otázek, které v následující diskuzi padly, vybíráme:

… Budou to ručně tesané trámy?

… Kam až bude slyšet zvuk zvonu?

… Kterým směrem se bude kývat zvon?

… Kdo bude mít funci vartýře?

Setkání bylo zakončeno přátelským posezením s diskuzí nad obrazovými návrhy podoby zvoničky.

U mistra zvonaře

V sobotu 16.5.2020 se malá delegace zájemců zůčastnila okamžiku odlití našeho zvonu přímo v dílně mistra zvonaře.

A jako malá ochutnávka odkaz na pořad ČT Toulavá kamera, který se věnoval právě mistru Votrubovi.

Brandlínská zvonička

Historie zvoniček

Zvoničky vznikaly na našem území již od středověku, většinou v obcích, které neměly kapli ani kostel. Symbolicky tak nahrazovaly kostelní zvony, zvoněním se ohlašovala denní doba, čas k modlitbě, mimořádné události jako svatby, křtiny a pohřby, ale také varování před hrozícím nebezpečím, především před vypuklým požárem či před nájezdem nepřátel.

K velkému rozmachu došlo v 18. století na základě ohňového patentu Marie Terezie, který obsahoval mj. nařízení mít zvonek v každé obci a zvonit, pokud vartýř vidí požár.

Zvoničky mívají velmi variabilní podobu, liší se nejen teritoriálně a dobově, ale také podle majetkových možností vrchnosti.

Nejjednodušším typem bylo zavěšení zvonku do koruny stromu. Tímto stromem bývala zpravidla návesní lípa nebo dub. Slyšitelnost zvonu byla tlumena listím stromu,  proto se začaly zvony zavěšovat na samostatně stojící rozsochatý kůl, případně kůly dva a často bývaly opatřeny stříškou.

Dalším vývojovým krokem bylo obestavění kůlu boudou, která usnadňovala zvoníkovi zvonění za nepříznivého počasí a zároveň zvyšovala stabilitu. V dalším vývoji je znatelná snaha o reprezentativní podobu zvoniček, které se stavěly dřevěné, polozděné i zděné.

V dnešní době dochází k obnově zvoniček původních, ale i výstavbě zvoniček nových v tradiční i moderní podobě.

Brandlínská zvonička

Rovněž v naší obci bývala zvonička, která stála v zatáčce u silnice spojující Velkou Lhotu a Horní Němčice.

Pamětníci uvádějí, že zmizela někdy brzy po 2.světové válce, kdy došlo ke zbourání domu, který stál v tomto místě a rozšíření silnice. Pokud si na starou zvoničku vzpomínáte, a znáte její osud, rádi uvedeme podrobnější informace.

Myšlenka na novou zvoničku v Brandlíně vznikla v říjnu 2019 na pohřbu Zdeňka Pykala. Zdeněk zemřel náhle 2.října 2019 ve věku 56 let a smutek a lítost, že není možné ani slyšet zvon, oznamující světu ztrátu a smrt člověka, byly základem myšlenky zvoničku v Brandlíně vystavět. 

Iniciátorem stavby se stal Sbor dobrovolných hasičů obce Brandlín a osadní výbor Brandlín, kteří se záměrem vystavět zvoničku seznámili spoluobčany a představitele obce Volfířov a vyhlásili finanční sbírku. Zvonička tak bude vystavěna z finančních darů občanů a přátel Brandlína a finančního příspěvku obce Volfířov.

Poprvé by zvon z Brandlínské zvoničky měl zaznít 28.10.2020

Ve výkopu

V sobotu 1.května 2020 proběhly první a jediné výkopové práce, potřebné pro stavbu zvoničky. Za překvapivě hojné účasti obyvatel a přátel Brandlína, za dodržení hygienicko-epidemiologických předpisů, se podařilo vykopat kabelovou trasu pro napájení zvoničky a základovou jámu pro betonáž kotvících patek zvoničky.

Nivelace armatury kotvení
Z betonáže